Skip to main content

För många har Edward de Bono varit en legend när det gäller problemlösning och hur man kan utveckla sin förmåga att tänka i nya banor. Men eftersom det är en del år sedan han var verksam finns det säkert också många som inte känner till hans verk och metoder. de Bono menade att förmågan att tänka är vår viktigaste resurs, men det är en resurs som vi behöver träna regelbundet eftersom rent biologiskt är vi inte annorlunda inom detta område än våra förfäder. Eftersom han dog för några veckor sedan känns det viktigt att lyfta fram några av de saker som han bidragit med för att utveckla våra förmågor att hitta lösningar och utveckla nya idéer.

Två av de Bonos viktigaste och mest kända bidrag för att träna vår tankeförmåga är begreppet lateralt tänkande och metoden ”de sex tankehattarna”. de Bono menade att lateralt tänkande var ett alternativ – och komplement – till vårt konventionella ”vertikala” tänkande, eftersom det senare främst handlar om rätt eller fel, bra eller dåligt. I stället handlar lateralt tänkande handlar mer om angreppssättet, att se problemet som ska lösas från så många olika håll som möjligt för att kunna hitta många olika lösningar, oavsett hur bra eller dåliga dessa är.

Lateralt tänkande

Grunden för lateralt tänkande bygger på principen att man inte kan använda logik och rationell analys för att komma fram till en lösning på ett problem som är bättre än andras lösningar på samma problem. Anledningen till detta är att om vi utgår från data och fakta och försöker optimera en lösning baserat på detta så kommer alla andra också att komma fram till samma slutsats, eftersom alla de andra också utgår från samma fakta i sin optimering. Och därmed blir vår lösning varken bättre eller sämre än de andras, och vi skapar inget mervärde med våra slutsatser.

I stället bör man fokusera betydligt mer av analysen på att förstå problemets kärna, och vilka olika dimensioner som kan finnas i detta. Därefter är det dags att använda lateralt tänkande och olika typer av intuition och/eller kreativa processer, t.ex. de sex tankehattarna, för att ta fram många olika lösningsidéer. Först när det är gjort är det sedan dags att använda det vertikala tänkandet och utvärdera de olika lösningarna för att hitta den eller de med störst potential för att lyckas.

De sex tankehattarna

Den engelske reklamlegenden Dave Trott skrev en läsvärd krönika om de Bono nyligen i Campaign, där han sammanfattar resonemanget om de sex tankehattarna. De sex hattarna är en metafor för att använda olika angreppssätt för att utveckla nya lösningar och där kärnan ligger i att fokusera på vart och ett av dessa angreppssätt i tur och ordning.

  • Den vita hatten handlar om fakta, så att deltagarna har rätt information – men utan att värdera denna, utan bara att förstå situationen.
  • Den röda handlar om känslor och intuition – hur upplever man det som behandlas?
  • Gult är positivt – vilka möjligheter finns det eller skapar det som diskuteras?
  • Grönt representerar kreativitet – vilka nya vinklar och tankar finns det, oavsett hur galna eller (o)möjliga att genomföra dessa kan vara?
  • Svart är kritisk granskning – vilka utmaningar och problem finns det med de olika idéerna och lösningarna?
  • Blått, till sist, handlar om analys, syntes och slutsatser – vad blir nästa steg? Finns det en tydlig slutsats, eller behöver man t.ex. gå tillbaka till den gröna hatten för att utveckla fler idéer?

En av de viktigaste anledningarna till att de sex stegen behövs är att det är betydligt lättare för oss som individer att använda den svarta hatten än många av de andra. Det är betydligt enklare att se problemen och utmaningarna (”det där kommer aldrig att fungera”) än att se vad som kan behöva göras för att skapa en fungerande lösning. Men med en process där det finns strukturerat utrymme för att t.ex. enbart tänka fritt eller se möjligheter skapas en betydligt större portfölj av möjliga lösningar och hur dessa kan genomföras, och därmed använder vi vår tankeförmåga på ett betydligt bättre sätt. Eller som de Bono själv uttryckte det: “The purpose of thinking is movement, not judgement.”

Kanske är de sex hattarna något att prova, t.ex. nästa gång du funderar på att ha en brainstorm-övning?