Skip to main content

För de flesta företag är lanseringar av nya eller uppdaterade produkter viktiga tillfällen att ta marknadsandelar eller utveckla nya positioner. Förväntningarna om en framgångsrik försäljningstillväxt på kort och lång sikt är vanligtvis den drivande faktorn i projektet. Marknadsavdelningen roll är att utveckla en lanseringsstrategi inkluderande kampanjer, mässor och andra marknadsföringsaktiviteter. Som B2B-byrå är vi dedikerade att stödja våra kunder genom hela processen genom att erbjuda strategisk och kreativ planering samt produktion och aktivering inom dessa områden.

Dock kan det ibland hända att den brinnande önskan att nå marknaden snabbt får oss att förbise en av de viktigaste aspekterna av lanseringen – den interna. Att engagera företagets personal är en nyckel till framgångsrik lansering. Säljare måste självklart ha produktfakta och argumentationsstöd men alla i organisationen är viktiga.

Oavsett hur internlanseringen sker och vilket material som behövs (säljpresentationer, filmer, give-aways, utbildningsmaterial…) är några saker viktiga för att lägga en god grund: att skapa förståelse för vad som kommer att hända och varför det är viktigt, samt att skapa en vilja att delta genom att tydligt kommunicera målet. Det gäller inte minst om lanseringen vänder sig mot ett nytt marknadssegment – framför allt om det är en budgetprodukt för att möta ett basbehov på marknaden.

Därför vill vi dela med oss av en checklista som du kan använda för att testa dig själv innan du presenterar en nyhet internt. Se till att du har svar på alla frågorna i ditt interna presentationsmaterial.

Identifiera vad och varför

  • Vad kommer att hända?
  • Varför behöver detta genomföras?
  • Varför görs detta just nu?
  • Vad händer om vi inte genomför detta?

Skapa en tydlig målbild

  • Vad vill vi uppnå?
  • Vad är det önskade framtida tillståndet?
  • Vilken nytta får medarbetarna av detta?
  • Vilken nytta får organisationen av detta?
  • Vilken nytta får kunderna av detta?

Frågorna är inspirerade av de första stegen i modellen ADKAR (Awareness, Desire, Knowledge, Ability, Reinforcement) som ofta används inom förändringsledning för att skapa engagemang bland berörda medarbetare. De efterföljande stegen i modellen fokuserar på att ge medarbetarna tillräcklig kunskap och förmåga att genomföra förändringen, samt att säkerställa en varaktig effekt.